Virus  : Agahimba ntagaburwa kerekana imero y’ikintu kakagira inkomezi zo guhindura canke gusubiriza agace karanga akamere nkomoko k’ikinyabuzima

Virus