Umubiri ni umurwi w'ibihimba vyubatse umuntu canke igikoko. Umubiri ugizwe n'ibihimba bitatu bikurubikuru arivyo Umutwe,umutumba be n'amaboko n'amaguru. Aha twovuga ibice bigize umibiri bimwebimwe nka:

Umubiri ♀ & ♂
Symptoms of coronavirus disease 2019 2.0

Umubiri w'umugore

hinyanyura inyandiko

igitsina igituba rugongo Igisundi