Mirongo ibiri na umunani

Mirongo ibiri na umunani(28) ni igiharuro gifise ibiharuro bibiri: kabiri(2) hamwe n'umunani(8).

28
Calendar Icon 28 BW