Interahamwe

Interahamwe ni imbaraga ry'umuturage w'abahutu b'abextremist ry'u Rwanda. Mu itsembabwoko ry'1994, Interahamwe zishe abatutsi (n'abahutu batanjye abatutsi) miliyoni. Interahamwe zise abatutsi inyenzi n'inzoka, na zise abahutu batari abatutsi ibyitso. Kuberako, zihisha muri Kongo. Zishaka gutsembesha abatutsi ibyuma n'imipanga.