Guhahamuka

Guhahamuka (PTSD). Ivyo bishora gushika igihe umuntu yagize ubwoba cane canke yahwanye n’ingorane zimutera ubwoba cane, nko gukubitwa, guhwana n’isanganya ry’icaduka, guterwa n’abashimutsi, canke indwano za gisirikare. Abantu bahahamutse baguma bibuka ivyabaye, bakarara bararota ibiteye ubwoba, canke bigatuma bahwana n’ibisubira kubahahamura. Bashobora kwadukana ishavu canke bakiyotsa rwose ibibi boba barakoze, ubwoba, n’ibindi. Ukwo guhahamuka (PTSD) kurashobora kubera intambanyi ubuzima bw’umuntu bwa minsi yose.

Aversives in ABA 1
Mental Illness Icon 2