Boronshite

Boronshite nihamwe ibikororwa vyuzuranye muri twa dukenke tuja kubi haha, hama bigatera umuntu kunanirwa no guhema neza.

Boronshite
Poumon Bronchiectasie 55-o.apatho-1493a-poumon